جنگل

عنوان و نام پدیدآور: جنگل/ترجمه قاسم کریمی
مشخصات نشر: تهران : رسالت قلم ، ١٣٧۴
مشخصات ظاهری: ‏ ٣١ ص‌ : م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌
فروست: دانستنیهای علمی
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: 1374 ‏ چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: 1375
یادداشت خلاصه یا چکیده: اطلاع‍ات‍ی‌ درب‍اره‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍ن‍گ‍ل‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ان‍واع‌ خ‍اص‌ گ‍ل‍ه‍ا، گ‍ی‍اه‍ان‌، ح‍ش‍رات‌ و ج‍ان‍وران‌، ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا در ج‍ن‍گ‍ل‌، ه‍م‍راه‌ آش‍ن‍ائ‍ی‌ ب‍ا چ‍ن‍د ج‍ن‍گ‍ل‌
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی: ج
موضوع: جنگل

خوب بود.