قصه طوطی

اثر م. زاد
در 28 صفحه

طوطی ها در کتابهای کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان دستمایه های خوبی برای داستانهای حکمت آموز شده اند.