گلاب

سرشناسه: گلستان، کاوه
عنوان و نام پدیدآور: گلاب/ع‍ک‍س‌ و ن‍وش‍ت‍ه‌ از ک‍اوه‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
مشخصات نشر: تهران : ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ، ١٣۶٣
مشخصات ظاهری: ‏ [٢٧] ص‌ : م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۶۳ ‏ چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۶۹

کتابی نسبتا علمی و جالب!