داستان زندگی پر ثمر و با افتخار مداد قرمز

سرشناسه: کیارستمی عباس
عنوان و نام پدیدآور: کودک: داستان زندگی پر ثمر وبا افتخار مداد قرمز/کیارستمی عباس ؛ عباس کیارستمی داریوش دیانتی
مشخصات نشر: تهران : کانون پرروش فکری ، ١٣۶٩
مشخصات ظاهری: ‏ ١٨ص
موضوع: آموزش قبل از مدرسه

مداد قرمز! ... و جایگاه آن! ...