ساداکو

سرشناسه: کوئر الینور
عنوان و نام پدیدآور: کتاب کودک: ساداکو و هزار درنای کاغذی/کوئر الینور ؛ نوشته الینور کوئر; ترجمه مریم پیشگاه
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣٧۴ .
مشخصات ظاهری: ‏ ۵٨ ص .مصور
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ پیشگاه مریم مترجم
موضوع: داستانهای اجتماعی داستانهای ژاپنی
رده: کتاب کودک

در مجموع نوشته ی خوبی بود.