جانوران وحشی

سرشناسه: دینداری سعید
عنوان و نام پدیدآور: دنیای شگفت انگیز جانوران وحشی/دینداری سعید
مشخصات نشر: تهران : فرهنگ و هنر ، ١٣٧۶
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۴ص
 
برای عده ای از بچه ها این قبیل کتابها خیلی جالب است! گاهی اهلی ها را هم در بازی وحشی جلوه می دهند تا شادابی لازم حاصل شود!
عده ای هم به دنبال حیوانات یا موجودات اهلی هستند!
چرا؟ ... شما چه فکر می کنید؟