سنجاب

سرشناسه: لین مارگارت
عنوان و نام پدیدآور: سنجاب/لین مارگارت ؛ نوشته مارگارت لین ; ترجمه سرور پوریا; نقاشی کنت لیلی
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣۶۶
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٧ ص .: مصور 
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ لیلی کنت تصویرگر - پوریا سرور مترجم
موضوع: سنجاب ها

کتابی نسبتاً علمی است.