هدیه ی بچه گنجشک

سرشناسه: میرزا بیگی علی
عنوان و نام پدیدآور: هدیه بچه گنجشک/میرزا بیگی علی ؛ علی میرزا بیگی
مشخصات نشر: تهران : موسسه انجام کتاب ، ١٣۶٢
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۴ ص - مصور
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ شعر

خوب بود.