زندگی در یک قطره آب

سرشناسه: عمرانی محمد
عنوان و نام پدیدآور: زندگی در یک قطره آب/عمرانی محمد ؛ تالیف محمد عمرانی ; ویراسته مهین محتاج; طراحی روی جلد صفحه آرایی و ترسیم مریم رحمتی اوینی ; عکاسی محسن حاج منوچهری
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ، ١٣۶۵
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٠ ص :. مصور
یادداشت های کلی: ‏ تعریف محل زندگی اهمیت و انواع موجودات ذره بینی یا جانداران میکرسکپی همراه با شرح اجزاء بدن چگونگی رشد تغذیه و تولیدمثل بعضی از آنها
موضوع: باکتری ها میکربها -کرمهای لوله سان -جلبکها

خوب بود. نسبتا علمی و نه چندان جذاب برای عموم!