سنگ باران

اثر علیرضا میرزامحمد
در 7 صفحه

خوب بود. در باره ی اصحاب فیل.