ماهنامه ی سلام بچه ها - شماره 106

ماهنامه فرهنگی سلام بچه ها
سال نهم، شماره ده
دی ماه 77
شماره مسلسل 106
در 84 صفحه
صاحب امتیاز دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیرمسئول و سردبیر: عبدالله حسن زاده
پیایان مطالعه 1377/11/17

این شماره با شماره های قبل تفاوت رو به رشدی داشت.