فیل کوچولو با فیل برفی دوست می شود

سرشناسه: مورفی جیل -١٩۴٩ م
عنوان و نام پدیدآور: فیل کوچولو با فیل برفی دوست می شود/مورفی جیل -١٩۴٩ م ؛ نویسنده و تصویرگر جیل مورفی ; ترجمه مصطفی رحماندوست
مشخصات نشر: تهران پنجره ١٣٨٩ : پنجره ، ١٣٨٧
مشخصات ظاهری: ‏ ١۶ص - مصور - رنگی
فروست: خانوده پاگنده ها
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ پدید آور به زبان دیگر:Murphy, Jill ‏ رحماندوست مصطفی - 1329 مترجم
موضوع: فیل ها - داستان داستانهای تخیلی
مطالعه شده در تیر 1398

کتاب ساده و با مزه ای بود.
در یک ظهر تعطیلی با سید طه خواندیم و خندیدم.