پاگنده ها یکجا به همه ی خواسته هایشان می رسند

گروه سنی:ب،ج - ۷تا۱۱سال
تصویرگر:جیل مورفی،گلاسه
نویسنده: جیل مورفی
مترجم: مصطفی رحماندوست
ناشر: انتشارات پنجره
موضوع: داستان کودک
چاپ چهارم ۱۳۹۷