خر در پوست شیر

دفتر نشر فرهنگ اسلامی
نویسنده: ایساپ. بازگفته: لوئیس آنترمه یر
مترجم: ناصر ایرانی
در 28 صفحه
تصویرگر: پروونس
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/8
چاپ چهارم: 1375
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»

کتاب مجموعه ای از حکایات مختصر و معمولاً معروف با یک پند در آخر آن.
تصاویر کتاب خیلی قشنگ نیست و شاید بشود اصلاحات مختصری برای بهتر شدن متن نیز انجام داد.