موریانه ی سلیمان

انتشارات مدرسه
نوشته: مهری ماهوتی
تصویرگر و صفحه آرا: پیروز حکیم زاده
چاپ دوم: زمستان 1376
منتشر شده برای گروه سنّیِ «د»
در 20 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/8

داستان نسبتاً خوبی است از زندگی حضرت سلیمان علیه السلام. از زبان موریانه ها که احتمالاً در بعضی قسمت های نوشته مشکلاتی از لحاظ صحت زمان اتفاق هست، اما تلاش خوبی است و احتمالاً برای بچه های راهنمایی قابل استفاده باشد.