غوره - جلد 1 و 2

نویسنده: مجید راستی
نقاشی: احمد وکیلی
نهاد هنر و ادبیات
چاپ دوم: 1375
مجموعاً: 48 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/8

داستان های کوتاه از ابتدای به دنیا آمدن غوره تا راه افتادن او!
خیلی متن جالب و قشنگی دارد. البته نقاشیِ زیادی ندارد و چون سیاه و سفید و ریز است جذاب نیست اما واقعاً خواندن زیبای آن برای بچه ها خوب است.