هدیه

نوشته: ف - روزی طلب (هدی)
نقاشی: جمال خرمی نژاد
مجموعه ادبیات شکوفه های انقلاب اسلامی (مرکز نشر فرهنگی رجا)
چاپ هشتم: 1369
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/9

پسری فداکار چکمه اش را به دوست بی پدرش می دهد.
معلم این کار را می فهمد و او را تشویق می کند.
متن و نقاشی داستان خیلی عالی است, واقعاً مفاهیم ایثار و محبت و دوستی را به زیبایی منتقل می کند.