اسب و شیر و آواز بلبل

انتشارات سروش
نوشته: ماکسیم تانک
اقتباس و ترجمه محمدرضا شمس
نقاشی: مهوش مشیری
چاپ اول: 1368
در 16 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/9

داستان اسبی است که پیر شده و از مزرعه رانده شده است!
به واسطه ی ضربه سم هایش به سنگ خارا آتشی بر می افکند که شیر را می ترساند ... و طی ماجراهایی ناخواسته شیر او را فوق العاده ترسناک و با عظمت می یابد.
به واسطه ی پیروزی اش، امید در دل اسب پیر زنده می شود.