تو چه گلی هستی؟

انتشارات فرجام
نویسنده: مژگان شیخی
تصویرگر: علی خدایی
چاپ اول: 1376
در 12 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/9 

داستان یک گل شب بو است که گل های دیگر فکر می کنند چون او روزها با آنها حرف نمی زند مغرور است؛ بعد می فهمند که او شب ها بیدار است.
او از باد می خواهد برای این که او تنها نباشد چند تخم دیگر گل شب بو بیاورد تا شب ها با او باشند.
داستان ساده، آموزنده و زیبایی است.
در حین داستان، کودک با نام چندین گل هم آشنا می شود.