بره حنا. سم طلا

اثر: محمدرضا یوسفی
تصویرگر: عادل رستم پور
سازمان جنگل ها و مراتع کشور. معاونت آموزش و ترویج دفتر ترویج و مشارکت مردمی
چاپ: 1372
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/9

در محلی علف و یونجه کم می شود؛ با پیگیری یک بره. رئیس قبیله دستور می دهد که به محل دیگری بروند تا ریشه علف ها قوی شود ... بعد باز می گردند.
کتاب بدی نیست، اشاره به حفظ محیط زیست دارد.