روباه های جزیره ی دوستی

ترجمه اسپرانتو
نوشته و نقاشی: تاکاشی هیروپوکی
ترجمه: غلامرضا آذرهوشنگ
انتشارات تهران صدا
چاپ اول: 1375
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/9

داستان یک خانواده ی روباره است که به جهت انسان ها هر کدام به وصفی تقریباً نابود می شوند و یا عذاب می کشند.
داستان غمگین کننده است ولی توجه دهنده به وضع حیوانات معذب از دست انسان‏ها! ...