گرگ خسته و خرگوش باهوش

نوشته: حسین صولتیان
نقاشی: محمدحسن معماری
نشر برف
چاپ اول: بهار 76
در 12 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/9
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

داستان گرگی است که در برف و بوران می خواهد به بهانه ی سرما وارد خانه خرگوش شود، اما خرگوش زرنگ او را راه نمی دهد.
سبک نقاشی ها سبک نوی است و داستان سیر زیبایی را دارد.