گربه می خواهد ماهی بگیرد و ده داستان دیگر

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مترجم: حسین سیدی
تصویرگر: نیلوفر میرمحمدی
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج» 
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/9
چاپ اول: 1374
در 32 صفحه

بعضاً داستان های خوب و آموزنده ای است و به طور کلی برای گروه سنی «ج » کتاب قابل استفاده ای است.