گربه ای که موش ها را دوست داشت

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
محمد محمدی
تصویرگر: عادل رستم پول
چاپ دوم: 1376
28 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/14
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»

موش و گربه ای به تقاضای گربه ای که می خواهد دوستی خود را به موش ها ابراز کند با هم دوست می شوند. موش موها و دم گربه را برای کوچک کردنش می کَند و با گوشت کوب بر سر او می زند. گربه او را می کِشد تا دراز شود ولی سرش کنده می ‏شود! ...