یک جوجه اینجا، یک جوجه آنجا

موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم
شعر: مصطفی رحماندوست
تصاویر: بروک مک میلان
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»
چاپ ششم: 1375
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/14
در 24 صفحه

حرکت مختصری از جوجه، تصاویر و اشعاری ساده!
کتاب جالبی است!