پائیز خانم


سروده ناصر کشاورز
تصویرگر: هادی ابراهیم زاده

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ دوم: 1374
در 24 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/14
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب»

مجموعه اشعاری است که بعضاً اصلاً مناسب سنین دبستان نیست.