هدیه بچه گنجشک

سروده: علی میرزابیگی 
نقاشی: حمید صمدیان
کتاب های پروانه
چاپ پنجم: 1374
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/14

بچه گنجشکی برای مادرش گلی هدیه می آورد و مادر دعا گوی او می شود. داستان عاطفی- تربیتی و زیبایی است.