پروانه قشنگ من

بازنویسی: محمد ناصری
ویراستار: شکوه قاسم نیا
تصویرگر: سودابه صالحی

آیه واحد کودک و نوجوان. موسسه فرهنگی تزیل
چاپ اول: 1375
در 28 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/14
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

پدر و دختری به کشیدن یک دختر در صفحه نقاشی همت می گمارند.
در پایان به آن جا می رسانند که خالق مهربانی است که باید از او به واسطه ی نماز سپاسگزاری نمود. واقعاً جالب است.