ببارد باران، نبارد باران

بازآفریده: رضا رهگذر
نقاشی: محمدحسین صلواتیان

انتشارات مدرسه
چاپ چهارم: 1376
در 12 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/14
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»

داستان جالبی است. پرنده ای در حال پرواز می بیند که جمعی از خدا می خواهند تا باران ببارد و بعضی می خواهند که نبارد.
پایان داستان با جمله زیبایی تمام می شود، خدایا به داده ات شکر، نداده ات شکر.