مروارید

انتشارات محراب قلم
اثر: هلمه هانیه
ترجمه و نگارش: محسن چینی فروشان، سید مهدی شجاعی
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/14
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
چاپ دوم: زمستان 75
در 24 صفحه

کتاب دعوایی خیالی است بر سر مرواریدی که سرانجام نبودن آن داستان خیالی را پایان می دهد.
در داستان مطالبی است که برای بچه ها خیلی خوب نیست. (دروغ گفتن و ...)