ماجراهای موش موشک و خاکستری

انتشارات مدرسه
نوشته و نقاشی: دروین موزر
ترجمه: حسین آیینه چی
چاپ دوم: زمستان 76
در 40 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/14
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

داستان های جالب و زیبایی است اما تصاویر آن مشکل دارد و ارزش کتاب قدری نیست که بتوان از تصاویر آن گذشت نمود.