موش های بقالی مشهدی حسن

انتشارات برگ
اثر: احمد عربلو
نقاشی: مصطفی گودرزی
چاپ دوم: 1375
در 40 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/15
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»

تعدادی داستان بهداشتی است که با متن بسیار زیبا و نقاشی های خوب کتاب جذابی را فراهم آورده تا مورد توجه بچه ها قرار گیرد.
کتاب سبک جدیدی است. یعنی به بهانه های داستان کلمات بهداشتی را متذکر شده بدون آن که از شکل داستانی خارج شود.