چشم عسلی و دو داستان دیگر

انتشارات مدرسه
نوشته: مهری ماهوتی
نقاشی از: مهدی لواسانی
چاپ دوم: بهار 77
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/15

سه داستان زیبا با تصاویر قشنگ!
داستان اول در باب شجاعت، دومی در باب خصوصیات حلزون و سومی در باب کارهایی که در مدرسه انجام می دهند.