دست کوچولو، پاکوچولو

سروده: مرضیه موردگر
تصویرگر: کاظم طلائی
انتشارات پیام آزادی
چاپ پنجم: 1374
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/11/4
در 12 صفحه

کتاب بسیار جالبی است.
در اشعاری کوتاه که شاید مجموعاً دو صفحه کامل هم نشود کودک را به کار تشویق می کند و از تلاش های بعضی کودکان مصداق می ‏آورد.