شمیم بهاران

نشر آفاق
اثر: محمدهادی نهاوندیان
تصویرگر: حکیمه رافع
چاپ اول: 1377
در 32 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1377/11/4

در این کتاب خواسته مفهوم انتظار را همراه خصوصیاتی از وجود نازنین ولی عصر علی السلام بیان کند.

در بعضی قسمت ها جای تامل  دارد اما کلاً کتاب ارزشمندی است؛ گرچه به نظرم به جهت نقاشی و متن برای بچه ها جذاب نیست.