آن قصرها
بر اساس داستانی از زندگی امام هادی علیه السلام

مهدی حجوانی
تصویرگر: ابوالفضل عالی
چاپ چهارم: 1375
واحد کودک و نوجوان بنیاد بعثت
در 24 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/11/4

کتاب داستانی از زندگی امام هادی علیه السلام است. ظاهرا برای گروه سنی «ب» و «ج» تهیه شده ولی الفاظ و مفاهیم سختی دارد که برای گروه «د» خوب است.