اگر گفتی آنکه خدا را دوست دارد چه می کند؟

واحد کتاب موسسه زیتون
نوشته: یحیی آموزگار
نقاشی: مصطفی ندرلو
چاپ هفتم: پاییز 77
در 44 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/6

داستان بسیار زیبا و قشنگی است درباره نماز و اهمیت آن. اگر در بعضی جملات و کلمات دقت هایی می شد تا ساده تر باشد برای سنین پایین تر هم خوب بود، اما شاید در مجموع برای همین سنین بهتر باشد.
بسیار بسیار علمی و خوب است.
مادری از کودکی می پرسد مگر خدا را دوست نداری... (که صبح بیدار نشده ای) ... پسر در پی یافتن این مطلب که خدا را دوست داشتن چه ربطی به صبح برخاستن دارد و سپس به جواب می رسد.