وقتی او بیاید

انتشارات برگ
نوشته: سید مهدی شجاعی
نوشته: حبیب صادقی
چاپ سوم: 1373
در 26 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/9

داستان درد هجران است و انتظار!
انتظار با زبان یک بوته گل سرخ و یک درخت بید و یک جویبار و یک پیرمرد وارسته!
گمان می کنم برای مقطع پیش دبستانی تا اواخر دبستان قابل استفاده باشد.