مسافر نیمروز
بازنویسی بر اساس داستانی از زندگی امام حسن مجتبی علیه ‏السلام

واحد کودکان و نوجوانان بنیاد بعثت (با معصومین)
نوشته: سرور کتبی
نقاشی: مصطفی نذرلو
چاپ اول: 1372
24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/10

شوهری زنش را به جهت کمک به امام حسن مجتبی علیه السلام (گرچه نشناخته بوده) دعوا می کند ...