من چی نقاشی کنم؟

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نویسنده: فریبا صدیقیم
تصویرگر: هادی ابراهیم زاده
چاپ دوم: 1377
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/10

گر چه موضوعِ داستان تقریباً تکراری است اما در این میان افراد مختلف مثل آدم برفی یا باد پیشنهاد های مختلفی می دهند.
تصاویر بسیار ارزنده ای دارد.