آرزوی فیل خاکستری

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نویسنده: برونوماری
مترجم: فرشته طائرپور
چاپ چهارم: 1377
در 12 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/10

کتاب آرزوی حیواناتی است که می خواهند دیگری باشند و حیوان آخر دلش می‏ خواهد حیوان اول باشد!
خدایا توفیق کنترل هوای نفس و آرزوهای نادرست را عنایت فرما!