او به همه چیز آگاه است
اقتباس از نهج البلاغه

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تنظیم از مهدی معینی
زیرنظر شورای معارف
چاپ دوم: 1369
در 16 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج» و «د»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/10

کتاب برگرفته از نهج البلاغه است و زیبا نکاتی درباره توحید دارد.