نقاشی و پرنده

نویسنده و تصویرگر: ماکس فلتهویس
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مترجم: پوپک بایرامی
چاپ اول: 1375
32 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/10
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

داستان درباره یک نقاش و پرنده نقاشی شده است. می خواهد از فقر رهایی یابد ... تابلوی محبوبش را می فروشد. پرنده از تابلوی خریداری شده فرار می کند.
خریدار تابلو را پس می دهد ... پرنده به پیش تابلویش و نقاشیش باز می گردد.
داستان از لحاظ تصویر و متن خوب نیست.