هدهد و ملکه بلقیس
قصه های حیوانات در قرآن  1

دفتر نشر فرهنگ اسلامی
نوشته: عبدالودودامین
ترجمه و بازنوشته: محمدرضا سرشار
نقاشی: علی شمس الدین
چاپ پنجم: 1377
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج» و «د» 
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/10

دفتر نشر فرهنگ اسلامی!! برنده دیپلم افتخار از چهارمین جشنواه کتاب کودک و نوجوان کانون!!
تصاویر کتاب افتضاح است!!
متن و داستان کتاب همراه حرف هایی است که مناسب کودک و نوجوان نیست؛ تازه اگر نگوئیم که متن داستان حاوی بخش های غیرواقعی هم هست!!