به مورچه نگاه کن
اقتباس از نهج البلاغه

تنظیم: مهدی معینی
بازنوشته حمید گرگان
نقاشی کیاندخت مهرک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ پنجم: اردیبهشت 69
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ  1378/5/10

کتاب ترجمه ی بخشی از نهج البلاغه درباره آفرینش خداست با نقاشی های زیبا.
کتاب خوب و زیبایی است.