شتر خدا
قصه های حیوانات در قرآن 9

دفتر نشر فرهنگ اسلامی
نوشته عبدالودود رامین
ترجمه و بازنوشته: محمدرضا سرشار
تصویرشده علی شمس الدین
در 20 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»
مطالعه شده در تاریخ  1378/5/11

در صفحه اول آن نوشته:
این داستان تا آنجا که در آیه های قرآنی که در پایان کتاب آمده است به قرآن مجید مربوط است، بقیه آن یا بر اساس تفسیرهای صورت گرفته از این آیه ها یا ساخته و پرداخته ذهن و خیال نویسنده است!!
به چه مجوزی با نام قصه های قرآنی ساخته و پرداخته خود را به قرآن نسبت می‏ دهید!؟ آیا کودک و نوجوانی که این کتاب را می خواند می رود تحقیق که کجایش تفسیر و کجایش آیه و کجایش خیال است!!