مورچه و حضرت سلیمان
قصه های حیوانات در قرآن 4

نوشته عبدالودود امین
ترجمه و باز نوشته محمدرضا سرشار
تصویرشده : علی شمس الدین
دفتر نشر فرهنگ اسلامی
برنده دیپلم افتخار چهارمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/12

کاش دفتر نشر این کتاب را چاپ نمی کرد که بعضی به ناشر آن جهت خرید کتب اعتماد نکنند (نشر اسلامی)! و کاش نام قصه های حیوانات در قرآن را نمی نوشت تا گمان بد به قرآن برده نشود!
و کاش و کاش ... عجب حیفی شده کاغذ و چاپخانه و نقاشی و عمر مترجم و ...!!