خانه پر سر و صدا

نویسنده: آن مک گارون
مترجم: اکرم گالستان
تصویرگر: سمز تاباک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ چهارم: 1377
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/13
در 36 صفحه

کتاب قشنگی است؛ در قطع کوچک.
یک پیر که به سروصدا حساس است! کسی راهنماییش می کند که حیواناتی را به خانه ببرد... صدا روی صدا ...
سرانجام همه را بیرون می کند و دیگر در خانه احساس سکوت می کند! ...