بزبزی

نشر گلستان کوثر
نوشته: ا. تاراج
نقاشی: محمدحسین صلواتیان
چاپ اول: تابستان 76
در 12 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/14
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

نقاشی ها مانند دیگر کتاب های آقای صلواتیان زیبا و داستان هم بسیار آموزنده است. بزی می خواهد بپرسد چرا انسان ها کلمات بزدل و شیردل را دارند و در راه رسیدن به جوابش کمک ها می کند و شجاعت ها!
و سرانجام توسط شیر، ملقب به لقب شیردل می شود.