مجموعه ی «فیل و فنجان»

متن از واحد نگارش نهاد هنر و ادبیات
نقاشی از: بهمن عبدی
عناوین: درخت کوچک/ شنا/ باران/ کتاب کوچک/ الاکلنگ/ پنیر
هر کدام 18 صفحه در 108 صفحه

نهاد هنر و ادبیات
چاپ ششم: 1372
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/14

مجموعه داستان های بسیار کوتاه و بسیار بچه گانه،. اما خوب و جالب است.